• mustafa efe •
  • -Ela:Não daremos certo, somos diferente.
  • -Ele:Claro que daremos.
  • -Ela:Porque?
  • -Ele:Porque não se completa um quebra cabeça com peças iguais.
E quando alguém te magoar, não preocupe-se com vingança. Saiba que as pessoas, normalmente, caem sozinhas
ankara sol istanbul Commander turkiye Ataturk Mustafa Kemal MUSTAFA Kemal ataturkiye mustafa kemal ataturk best commander of the world turkiyem sivas ATAM atam izindeyiz solcu imza ataturk imza
Mustafa Kemal ATATÜRK
Commander turkish turkiye Mustafa Kemal ATATÜRK ataturkiye mustafa kemal ataturk best commander of the world ayyildiz bayrak
gif Ataturk Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK Atatürk Albüm
Mô vem esquentar o outro lado da cama?
ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK.
Pai nosso que estas no céu, santificado seja teu nome.
So eu acho bonitinho da beijo na testa?
O único erro dos pais é achar que os filhos sempre devem estar bem.
Mustafa Kemal ATATÜRK ATATÜRK 18 Mart çanakkale zafer vatan destan
Ataturk Mustafa Kemal ATATÜRK
* Luke Cage and you cry and your tears are also blood Isaiah Mustafa *marvel
Ricardo Barbosa
Atatürk`ün dünyada `ba?ö?retmen' s?fatl? tek lider oldu?unu. Bir geometri kitab? yazd???n?, üçgen, a...
Foto?raf: Atatürk`ün dünyada `ba?ö?retmen' s?fatl? tek lider oldu?unu.
Bir geometri kitab? yazd???n?, üçgen, aç?, dikdörtgen gibi ve 48 tane geometri teriminin Türkçe isim babas?n?n bizzat Mustafa Kemal oldu?unu.
Norveççe'de `Atatürk gibi olmak` diye bir deyim oldu?unu.
''Atatürk'' çiçe?i'nin ad?n?, çiçe?i bulan Wanderbit Üniversitesi profesörlerinden doktor Kirk Land?n`?n koydu?unu ve bu çiçe?in tüm dünyada bu isimle üretilip sat?ld???n?.
Yunan ba?komutan? Trikopis`in, hiçbir zorlama ve bask? olmadan her Cumhuriyet bayram?nda Atina'daki Türk büyükelçili?ine giderek, Atatürk`ün resminin önüne geçti?ini ve sayg? duru?unda bulundu?unu.
Mimber'' ad?nda bir gazete ç?kartt???n? ve 52 say? yay?mlanan gazetede ilk defa sansür kelimesi geçti?ini.
Kurtulu? Sava??nda rütbe alan bir çok kad?n askerlerimizin oldu?unu, Dünya tarihine geçen tek bir üste?menimizin oldu?unu, Üste?men Kara Fatma'n?n 700 erkek, 43 kad?ndan olu?an bir müfrezenin reiseli?ine bizzat Atatürk taraf?ndan atanm?? oldu?unu.
Bir röportajda "Birle?mi? Milletlere üye olmay? dü?ünüyor musunuz?" diye soruldu?unda "?artlar?m?z? koyar?z, kabullerine ba?l?. Biz müracaat etmeyiz üye olmak için, davet gelirse dü?ünürüz" dedi?ini ve bunun üzerine BM yasas?n?n de?i?tirildi?ini ve üyeli?e davet edilen ilk ülkenin Türkiye Cumhuriyeti oldu?unu.
1938'de, General McArthur'un en zor, en problemli, en buhranl? döneminde, dan??man, senatör ve bakanlar?ndan olu?an yüz yirmiden fazla ki?iye; "?u anda hiçbirinizi de?il, büyük istidad? ile Mustafa Kemal'i görmek için neler vermezdim" dedi?ini.
1938'de Ata`n?n ölümünde Tahran gazetesinde yay?nlanan bir ?iirde; "Allah bir ülkeye yard?m etmek isterse onun elinden tutmak isterse ba??na Mustafa Kemal gibi lider getirir" denildi?ini.
1996'da Haiti Cumhurba?kan?n?n vasiyetinde, mezar ta??na yaz?lmas?n? istedi?i metinde; "Bütün ömrüm boyunca Türkiye'nin lideri Mustafa Kemal Atatürk'ü anlam?? ve uygulam?? olmaktan dolay? mutlu öldüm" yazd???n?.
2000'de ABD Ba?kan?'n?n milenyum mesaj?nda; Milenyumun hiç ?üphe yoktur ki tek devlet adam? Mustafa Kemal Atatürk'tür. Çünkü o y?l?n de?il asr?n lideri olabilmeyi ba?arm?? tek liderdir" denildi?ini .
2005'de Amerika'n?n en ünlü ekonomistlerinden birisi olan Mr. Johns`un önerisinin "Türkiye ekonomiyle sava?ta bir tek Atatürk'ü örnek als?n yeter.." oldu?unu.

2006'da ise AB Uyum yasalar? gere?ince devlet dairelerinden Atatürk resimlerinin kald?r?lmas?n?n istendi?ini.

B?L?YOR MUYDUNUZ !?