• idunno gotedit gotsansastark tgot. cervvo •
idunno gotedit gotsansastark tgot.
idunno gotedit gotsansastark tgot.
idunno gotedit gotsansastark tgot.


report
2262 notes / 5 years 11 months ago
idunno gotedit gotsansastark tgot.
gotedit gotbranstark tgot.
gotedit 1k. gotmargaerytyrell gotmelisandre gotaryastark gotdaenerystargaryen tgot.
game of thrones req gotedit lady stoneheart gotcatelynstark tgot. gotladystoneheart
1k me ** Sansa Stark got* gotedit gotsansastark
e s4 Sansa Stark Stark gotedit gotsansastark
s1 e Sansa Stark Stark gotedit gotsansastark
game of thrones Sansa Stark gotedit lilgraphics gotsansastark
gif * 4x04 4x07 got spoilers gotedit gotsansastark gotpetyrbaelish
gif spoilers mine game of thrones Sansa Stark alayne stone gotgif gotedit gotsansastark
game of thrones *gifs Sansa Stark gotedit ~ got gotsansastark gothousestark
s3 Sansa Stark margaery tyrell sophie turner natalie dormer 3.07 gotedit gotsansastark gotmargaerytyrell gameofthronesdaily iheartgot